Biuletyn Informacji Publicznej
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, że poniższe informacje są niezbędne do zapewnienia rzetelności
i przejrzystości przetwarzania przez nas danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Park Naukowo-Technologiczny w Ełku – jednostka budżetowa
Gminy Ełk z siedzibą w Ełku: 19-300 Ełk, ul. Podmiejska 5.
2) Kontakt zInspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: ido@technopark.elk.pl , tel.
87 732 63 06,
3) Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji umów / projektów / innych tym podobnych,
zgodnie z ich przeznaczeniem, czasem trwania oraz ustawowym okresem archiwizacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, b, c, d, e w/w rozporządzenia,
5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa i zawartych umów z Administratorem danych osobowych,
6) Każdy, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych,
7) Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale w przypadku ich niepodania niemożliwa będzie
realizacja niektórych procedur z nimi związanych.

Definicja danych osobowych wg w/w rozporządzenia (art. 4 ust. 1):

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego
jak:
 imię i nazwisko,
 numer identyfikacyjny,
 dane o lokalizacji,
 identyfikator internetowy,
 lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;